Trong giai đoạn thanh lý hợp đồng
Doanh nghiệp nên làm gì sau khi hợp đồng được thực hiện xong?
Khi thanh lý hợp đồng kinh tế, các bên sẽ xác nhận được mức độ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng và sẽ xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực...
Tranh chấp hợp đồng thương mại
Bản “thanh lý hợp đồng” trong các giao dịch là vô cùng cần thiết đối với doanh nghiệp, việc thanh lý hợp đồng giúp các bên tránh được tranh chấp hợp đồng thương mại và thiệt hại kinh tế...
Doanh nghiệp NÊN ký biên bản thanh lý hợp đồng không?
Thanh lý hợp đồng là việc hai bên tiến hành ngồi lại để trao đổi và tuyên bố đã hoàn thành mọi trách nhiệm, nghĩa vụ của hợp đồng và ký vào biên bản thanh lý hợp đồng...
Ai có quyền thanh lý hợp đồng?
Thanh lý hợp đồng kinh tế được hiểu là hành vi của các chủ thể hợp đồng kinh tế nhằm kết thúc một quan hệ hợp đồng kinh tế. Thanh lý hợp đồng giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu...
Khi nào phải thanh lý hợp đồng kinh tế
Thanh lý hợp đồng kinh tế được hiểu là hành vi của các chủ thể hợp đồng kinh tế nhằm kết thúc một quan hệ hợp đồng kinh tế. Đây là một giai đoạn không thể bỏ qua đối với mọi hợp đồng và giai đoạn này vẫn tiềm ẩn khá nhiều tranh chấp...