Chiến lược, sách lược
Những lưu ý khi giải quyết tranh chấp không có hợp đồng
Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.
Giải quyết tranh chấp không có Hợp đồng
Tranh chấp không có hợp đồng có thể hiểu là tranh chấp xảy ra khi hợp đồng giữa các bên không được giao kết bằng văn bản hoặc là tranh chấp liên quan đến những nội dung không được quy định trong hợp đồng. Vậy doanh nghiệp có những cách giải quyết tranh chấp không có hợp đồng ra sao?