Chiến thuật và cách thức đấu tranh
Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh tế bằng phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những vấn đề tranh chấp kinh tế giữa các chủ thể kinh doanh mà chủ yếu là doanh nghiệp xảy ra rất nhiều. Và đặt ra vấn đề phải có cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế.
Tư vấn tranh chấp kinh tế để tránh mâu thuẫn, xung đột
Khi xảy ra tranh chấp kinh tế, để đảm bảo được quyền lợi cao nhất của mình thì các bên nên tìm đến các luật sư kinh tế để được tư vấn tranh chấp kinh tế.
Tranh chấp trong Công ty Cổ phần về cuộc họp Đaị hội đồng Cổ đông
Tranh chấp trong Công ty Cổ phần phát sinh từ nhiều loại tranh chấp, một trong số đó là tranh chấp phát sinh từ kì họp Đại hội đồng cổ đông. Tranh chấp phát sinh từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các loại tranh chấp: